Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a) “Account”: de digitale omgeving binnen het Dashboard waartoe de Gebruiker toegang krijgt na het invoeren van zijn of haar inloggegevens;

b) “Data”: de door Opdrachtgever aan Relai ter beschikking gestelde gegevens, van welke aard en in welke vorm dan ook, welke wordt verwerkt in het Dashboard;

c) “Algemene Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden van Relai B.V.;

d) “Relai”: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Relai B.V.;

e) “Dashboard”: het door Relai binnen een Account beschikbaar gestelde digitale platform waarop de tussen partijen overeengekomen dataselectie in overzichtsvorm is te raadplegen;

f) “Derden”: leveranciers of partijen, anders dan Opdrachtgever;

g) “Gebruiker”: een door Opdrachtgever geautoriseerde natuurlijk persoon die middels een Account toegang heeft tot het Dashboard;

h) “Intellectuele Eigendomsrechten”: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, handelsnaamrecht, merkrecht, modelrecht, octrooirecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en bedrijfsgeheimen;

i) “Opdrachtgever”: iedere partij die met Relai een Overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten tot gebruik van het Dashboard, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), en rechtsverkrijgende(n);

j) “Overeenkomst”: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Relai op grond waarvan Relai, in abonnementsvorm, primair het Dashboard levert aan Opdrachtgever, alsmede, al naar gelang het afgenomen pakket, rapportages opmaakt, trainingen geeft en support biedt.

Artikel 2 Toepasselijkheid en wijziging van Algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met Relai gesloten Overeenkomsten en door Relai uitgebrachte aanbiedingen en offertes;

2.2 Een Overeenkomst tussen partijen komt niet eerder tot stand dan wanneer deze door Relai schriftelijk is bevestigd.

2.3 Relai is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Zij zal de Opdrachtgever daarover vooraf informeren, waarbij Opdrachtgever in geval van een substantiële wijziging de gelegenheid zal krijgen de Overeenkomst met inachtneming van de opzegtermijn op te zeggen voordat de wijziging van kracht wordt

Artikel 3 Uitvoering overeenkomst

3.1 De Overeenkomst roept voor Relai uitsluitend een inspanningsverbintenis in het leven, op grond waarvan Relai zich zal inspannen om de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen na te komen.

3.2 De Overeenkomst kwalificeert niet als een resultaatsverbintenis. Relai garandeert niet dat met het Dashboard een specifiek gewenst resultaat bereikt wordt.

3.3 Relai streeft naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid en kwaliteit en naar adequate beveiliging van het Dashboard. Relai geeft echter geen garanties ter zake.

3.4 Het Dashboard is gebaseerd op de dataselectie zoals partijen deze in de Overeenkomst schriftelijk hebben vastgelegd.

3.5 Het Dashboard is uitsluitend toegankelijk voor Opdrachtgever en de door deze gemachtigde Gebruikers. De Gebruikers van het Dashboard zijn uitsluitend de directie, en werknemers van Opdrachtgever.

3.6 Relai is niet verantwoordelijk voor de toegankelijkheid, juistheid en volledigheid van de Data, noch voor de juiste werking van de websites, feeds en overige informatiestromen welke de Data, direct of indirect, aan Relai aanleveren of genereren.

3.7 Relai is niet verantwoordelijk voor storingen, beperkingen of fouten in de elektronische dienstverlening die Relai afneemt van Derden, zoals providers, serveraanbieders, netwerkexploitanten of andere telecommunicatie aanbieders.

3.8 Relai heeft het recht om tussentijds en zonder voorafgaande mededeling aan Opdrachtgever wijzigingen door te (laten) voeren in het Dashboard, waaronder begrepen technische aanpassingen, verbeteringen en het toevoegen, aanpassen of verwijderen van functionaliteiten.

3.9 Indien het overeengekomen abonnement tevens bevat ondersteuning bij het gebruik van het Dashboard wordt deze ondersteuning uitsluitend verricht op werkdagen tijdens kantooruren.

3.10 Opdrachtgever draagt er bij voortduring zorg voor dat alle (persoons)gegevens, materialen en informatie, waarvan Relai aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of op enig moment worden, of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig, juist en volledig aan Relai worden verstrekt.

3.11 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde Data niet, niet tijdig, niet juist of niet volledig aan de Relai zijn verstrekt, komt zulks volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever en levert zulks geen grond op voor ontbinding of schadevergoeding van de Overeenkomst.

Artikel 4 Startup fase

4.1 De Startup fase is onderdeel van de looptijd van de Overeenkomst.

4.2 Bij of direct na het tekenen van de Overeenkomst zal Relai Opdrachtgever voorzien van een lijst met aan te leveren gegevens en/of instructies welke zijn benodigd voor het opleveren van het Dashboard.

4.3 Opdrachtgever verplicht zich om binnen vier weken na ondertekening van de Overeenkomst de door Relai gevraagde gegevens aan te leveren en/of de instructies op te volgen.

4.4 Relai levert het Dashboard aan Opdrachtgever op binnen twee weken na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde gegevens en uitvoering van de instructies.

Artikel 5 Persoonsgegevens

5.1 Partijen onderkennen dat Relai en/of Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst mogelijk persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerken. Partijen zullen deze persoonsgegevens verwerken conform de toepasselijke wet- en regelgeving.

5.2 Indien en voor zover Relai bij de uitvoering van de Overeenkomst is aan te merken als een verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zullen partijen voor deze verwerking een verwerkersovereenkomst sluiten. Deze verwerkingsovereenkomst zal ingaan op of voor de ingangsdatum van de Overeenkomst.

5.3 Indien en voor zover Opdrachtgever niet meewerkt aan de totstandkoming van een verwerkersovereenkomst heeft Relai het recht om de nakoming van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.

Artikel 6 Geheimhouding

6.1 Partijen zijn verplicht tot strikte geheimhouding van alle vertrouwelijke (bedrijfs)informatie, waaronder doch niet uitsluitend Data, die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, onverschillig of deze van schriftelijke of mondelinge aard is en van wie ook afkomstig.

6.2 Informatie geldt als vertrouwelijk als:

a) deze is aan te merken als Data, of

b) dit uitdrukkelijk door de andere partij is medegedeeld, of

c) de andere partij dit behoort te begrijpen, of

d) sprake is van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

6.3 Relai is gerechtigd (potentiële) klanten van Relai in algemene zin mede te delen dat zij een Dashboard levert of heeft geleverd aan Opdrachtgever.

6.4 Relai zal haar werknemers in hun arbeidsovereenkomst en/of een geheimhoudingsovereenkomst verplichten tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie.

Artikel 7 Tarieven, facturering en betalingscondities

7.1 Alle prijzen, offertes en kostenramingen zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Facturatie voor het abonnement op het Dashboard vindt plaats op maandbasis en bij vooruitbetaling. De eerste maand wordt gefactureerd direct na oplevering van het Dashboard.

7.2 Opdrachtgever is gehouden de door Relai toegezonden facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Bij overschrijding van deze betalingstermijn verkeert Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is zij zonder nadere ingebrekestelling de wettelijke handelsrente over het factuurbedrag, alsmede buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van het openstaande bedrag.

7.3 Bij het uitblijven van betaling door Opdrachtgever staat het Relai vrij om haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten, tot het moment waarop Opdrachtgever haar betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.

7.4 Relai heeft het recht de gehanteerde tarieven per 1 januari van ieder kalenderjaar te herzien. Bij deze herziening worden onder andere loon- en prijsontwikkelingen en de tarieven van diensten van Derden meegewogen. Eventuele verhogingen van de tarieven worden door Relai tenminste dertig (30) dagen voorafgaand aan de ingangsdatum van de betreffende tariefverhoging aan de Opdrachtgever medegedeeld.

7.5 Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van haar verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in of buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 8 Duur en beëindiging

8.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de daarin aangeduide initiële termijn, zijnde een startupfase van maximaal zes weken en de daarop volgende termijn van één jaar en is niet tussentijds opzegbaar.

8.2 Na afloop van de initiële termijn wordt de Overeenkomst van rechtswege verlengd met een periode van een jaar tenzij Opdrachtgever Relai uiterlijk één maand na afloop van de initiële termijn de Overeenkomst opzegt tegen de laatste dag van de initiële termijn.

8.3 De opzegtermijn na ommekomst van de initiële termijn als bedoeld in het vorige lid bedraagt één maand. Opzegging vindt plaats middels aangetekend schrijven.

8.4 Relai is bevoegd de Overeenkomst, zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig is en zonder tot enige schadevergoeding of compensatie gehouden te zijn, met onmiddellijke ingang schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:

i. Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt;

ii. Opdrachtgever haar eigen faillissement aanvraagt, haar faillissement door een derde is aangevraagd of haar faillissement is uitgesproken;

iii. Opdrachtgever onder curatele is gesteld;

iv. Opdrachtgever haar onderneming stillegt, liquideert of daartoe voorbereidingen treft;

v. Door een Derde ten laste van Opdrachtgever, bij Relai of bij Opdrachtgever, conservatoir of executoriaal beslag is gelegd;

vi. Het wegens onvoorziene omstandigheden voor Relai niet langer mogelijk is om haar verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen.

8.5 Zowel Relai als Opdrachtgever hebben het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in het geval de andere partij toerekenbaar tekortschiet in het nakomen van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling per aangetekende post waarbij een redelijke termijn is gesteld om alsnog na te komen, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst.

8.6 Bedragen die Relai vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Relai al ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 9 Rechten van intellectueel eigendom

9.1 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de door Relai geleverde prestaties onder de Overeenkomst, waaronder doch niet beperkt tot de Intellectuele Eigendomsrechten op teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en software op het Dashboard, rapportages, handleidingen, presentaties en adviezen, berusten uitsluitend bij Relai. Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.

9.2 Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de in het vorige lid genoemde prestaties te kopiëren, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze Algemene Voorwaarden genoemde doeleinden, tenzij Relai of de betreffende rechthebbende daar uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

9.3 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze algemene voorwaarden verleent Relai aan Opdrachtgever een herroepelijk, niet-exclusief, niet (sub-)licentieerbaar, nietoverdraagbaar gebruikrecht op het Dashboard.

9.4 Niets in deze Algemene Voorwaarden of Overeenkomst is bedoeld om enige Intellectuele Eigendomsrechten aan Opdrachtgever over te dragen.

9.5 Relai is bevoegd de voor de uitvoering van de Overeenkomst vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van Derden wordt gebracht.

9.6 Opdrachtgever garandeert Relai dat zij met het aan Relai ter beschikking stellen van Data geen inbreuk maakt op rechten van intellectueel eigendom van derden.

9.7 Opdrachtgever vrijwaart Relai voor alle aanspraken van Derden ter zake van Intellectuele Eigendomsrechten en andere rechten of aanspraken met betrekking tot de aan Relai ter beschikking gestelde Data.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Relai aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade welke voortvloeit of verband houdt met (de nakoming van) de Overeenkomst, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van het Dashboard, fouten of onvolledigheden in de door Relai in het Dashboard getoonde Data, rapportages, handleidingen, support, trainingen of adviezen.

10.2 Relai is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, of schade veroorzaakt door (werkzaamheden van) hulppersonen en/of Derden die Relai bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld, waaronder mede maar niet uitsluitend wordt verstaan schade als gevolg van beslissingen die Opdrachtgever heeft genomen op basis van onjuiste, of onvolledige gegevens op het Dashboard.

10.3 Relai isniet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van Opdrachtgever, die verband houdt met of zijn ontstaan door het gebruik van de systemen van Derden die Relai gebruikt voor het Dashboard.

10.4 Voor zover Relai ondanks bovenstaande toch aansprakelijk zou zijn voor schade uit welke hoofde dan ook, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van directe schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van een aan Relai toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan materiële schade aan zaken, redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade en redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de hoogte van directe schade en de wijze van herstel. Deze directe schade is in elk geval beperkt tot een bedrag van maximaal € 5.000,- (zegge: vijfduizend euro).

10.5 Deze aansprakelijkheidsbeperking beoogt niet de aansprakelijkheid te beperken van Relai voor schade als gevolg van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Relai zelf (“eigen handelen”).

10.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Relai meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Relai vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.

10.7 Dit artikel (“aansprakelijkheid”) strekt zich ook uit over alle aan Relai gelieerde ondernemingen alsmede haar directie, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers

Artikel 11 Overmacht

11.1 Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Relai indien sprake is van overmacht.

11.2 Onder overmacht wordt onder meer begrepen acute ziekte van werknemers van Relai, tekortkomingen en/of storingen in de door Relai gebruikte apparatuur, software of technologie, tekortkomingen van Derden, internetstoringen, hacks, ransomware, hardwarestoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, epidemie,natuurrampen, overstromingen en andere onvoorziene omstandigheden.

11.3 In geval van overmacht is Relai gerechtigd de Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden, dan wel de Overeenkomst te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden.

Artikel 12 Overige bepalingen

12.1 Indien een bepaling van de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins ongeldig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst of Algemene Voorwaarden aan, maar zijn partijen gehouden de betreffende bepaling te vervangen door een nieuwe bepaling die zoveel als rechtens mogelijk de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zal hebben.

12.2 Voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing op de Overeenkomst tenzij partijen dit zijn overeengekomen en dit is vastgelegd in de Overeenkomst.

12.3 Artikelen die gezien hun aard bestemd zijn om na het einde van de Overeenkomst van toepassing te blijven, blijven onverminderd van kracht na beëindiging van de Overeenkomst.

Artikel 13 Bevoegde rechter en toepasselijk recht

13.1 Alle Overeenkomsten tussen partijen en verbintenissen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden beheerst door Nederlands recht.

13.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomsten en verbintenissen bedoeld in het vorige lid, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Relai B.V. of die van een derde partij.

Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.